Татарстан Республикасы Президенты Указы


Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге
Дәүләт бүләге турында
Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләген бирү
эшчәнлеген оештыруны камилләштерү, әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә дәүләт
бүләгенең әһәмиятен арттыру, иҗади эшчәнлекне стимуллаштыру максатында карар
бирәм:
1. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге
җәмгыять тарафыннан киң танылган, илебез мәдәниятен һәм милли мәдәниятне
үстерүгә зур өлеш керткән, югары профессиональ осталыгы белән аерылып торган,
үзенчәлекле автор стиленә ия булган аеруча күренекле әдәбият һәм сәнгать әсәрләре,
шулай ук сәнгать һәм әдәбият белеме өлкәләренә караган күренекле фәнни
тикшеренүләр өчен бирелә дип билгеләргә.
Ел саен һәркайсы 300 мен сум күләмендә булган Татарстан Республикасының
Габдулла Тукай исемендәге өч дәүләт бүләген бирергә.
2. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге
турында Нигезләмәне расларга (1 нче кушымта).
3. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләре
буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Комиссия турында
Нигезләмәне расларга (2 иче кушымта).
4. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләре
буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Комиссия составын
расларга (3 нче кушымта).
5. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына:
Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләген бирү
һәм түләү белән бәйле чыгымнарны финанслау өчен Татарстан Республикасы
бюджетыннан акча бүлүне тәэмин итәргә.
үзенең элек чыгарган хокукый актларын әлеге Указга туры китерергә;
әлеге Указны гамәлгә ашыруны тәэмин итүче башка чаралар күрергә.
6. Әлеге Указ рәсми төстә басылып чыккан көннән көченә керә.
Татарстан Республикасы
Президенты М. Ш. ШӘЙМИЕВ
Казан. Кремль
2004 ел, 3! декабрь
Татарстан Республикасы Президентының 2004
елның 31 декабрендәге 824нче Указына I нче
кушымта
Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге
Дәү ләт бүләге турында НИГЕЗЛӘМӘ
1 Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге
җәмгыять тарафыннан киң танылган, илебез мәдәниятен һәм милли мәдәниятне
үстерүгә зур өлеш керткән, югары профессиональ осталыгы, яңалыгы һәм
оригинальлеге белән аерылып торган, үзенчәлекле автор стиленә ия булган, аеруча
күренекле әдәбият һәм сәнгать әсәрләре (сынлы сәнгать, музыка, театр, зетрада-цирк.
кино сәнгате әсәрләре, архитектура һәм шәһәр төзелеше), шулай ук сәнгать һәм
әдәбият белеме өлкәләренә караган күренекле фәнни тикшеренүләр өчен бирелә -
Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге Татарстан
Республикасы Президенты Указы нигезендә бирелә
Татарсган Республикасының I абдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләрен бирү
турында Татарстан Республикасы Президенты Указы Габдулла Тукайның птан көненә
(26 апрельгә) басылып чыга.
3. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә
лаек булган затларга ‘ Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге
Дәүләт бүләге лаурсазы исеме бирелә, акчалата бүләк, диплом, мактаулы лауреат
билгесе һәм әлеге билгенең таныклыгы тапшырыла
Татарстан Республикасының Г абдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге лауреаты
билгесе. СС( Рның Ленин һәм Дәүләт бүләге. Россия Федерациясе Дәүләт бүләге
лауреатларының мактаулы билгеләреннән соң. күкрәкнең ун ягында йөртелә
Татарсган Республикасының Габдулла Тукай иссмснлә!с Дәүләт бүләкләре
Татарсган Республикасы Президенты тарафыннан тантаналы шартларда тапшырыла 4
Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге персональ
характерла һәм. кагыйдә буларак, бер кешегә генә бирелә Теге яки бу казанышка
ирешүдә берничә зат хәлиткеч роль уйна1анла. Татарстан Республикасының I абдулла
Тукай исемендәге Дәүләт бүләге әлеге бүләкне дәгъва иткән коллективка да бирелергә
мөмкин, ләкин монда коллектив енгег кешедән дә артык булмаска тиеш. Бу очракта
Татарстан Республикасының Габдул га Тукай исемемдәге Дәүләг бүләге дипломы,
мактаулы билге һәм таныклык мурсатлармын һәркайсына тапшырыла, ө акчалата
бүләк гүбәндәгечә бүленә
өч кешедән торган авторлар коллективында коллектив җитәкчесенә бүләк
акчанын ярт ысы бирелә, ә икенче яртысы калган икс кеше арасында тигез итеп бүленә
авторлар икәү булганда акчалата бүләк алар арасында тигез итеп бүленә, коллектив
дүрт һәм аннан да күбрәк кешедән торганда ко.тлсктив җитәкчесенә акчалата
бүләкнең өчтән бер өлеше биредә, ә өчтән ике өлеше коллективның калган өгьзалары
арасында бүленә:
авторлар коллективы җитәкчене күрсәтмәгән очракта акчалата бүләк
коллективмын бардык әгъзалары арасында тигез итеп бүленә
Аерым очракларда, аеруча моһнм һәм яна казанышларга ирешкәндә, Татарстан
Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге лауреатларга икенче
мәртәбә дә бирелерг ә мөмкин
Татарсган Республикасының I абдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләге вафат
булганнан соң да бирелергә мөмкин Вафат булганнан сон яисә үлгәч бүләкләнгән
лауреатның дипломы һәм мактаулы билгесе истәлек итеп гаиләсенә бирелә яисә
гаиләсендә калдырыла, ә акчалага бүләк Россия Федсриннясс гаконнарынла билгеләш
ән тәртиптә мирас рәвешендә тапшырыла.
Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә
тәкъдим ителүчеләр арасында бүләккә лаек кешеләр булмаганда яисә иларныи саны
ел саен бирелә торган Татарстан Республикасының I абдулла Гукан исемендәге
Дәүләт бүләкләре саныннан кимрәк булганда, Татарстан Республикасының I абдулла
Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләре бмре гми яки кимрәк күләмдә бирелә
5. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә
модәннят һәм сәнгатьне үстерүгә керткән өлеше әлег е Нигезләмәмен 1 пунктында
күрсәтелгән шартларга гуры килгән зат тәкъдим ителергә мөмкин
6 Әсәрләрне һәм хезмәтләрне Татарстан Республикасының Габдулла Тукан
исемендәге Дәүләт бүләгенә тәкъдим итү Татарстан Республикасы Мәдәният
мпмистрлыг ы. Татарстан Республикасының башка министрлыклары һәм
ведомстволары. Татарстан Республикасының иҗат берлекләре Татарстан
Республикасы Архитекторлар берлеге, Татарсган Республикасы Композиторлар
берлег е. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге. Татарстан Республикасы Театр
зшлеклеларе берлеге, Татарсган Республикасы Рәссамнар берлеге. Татарстан
Республикасының билгеләнгән тәртиптә төзелгән башка иҗат бер кзсырс. гну гай ук
предприятие гор. (|кнпп1 учреждениеләр, мәдәният һәм сәнгать учреждение, мрс.
кхары уку йортлары, җәмәгать оешмалары тарафыннан гамәлгә ашырыла Хезмәтләр
коллегияләр, президиумнар, идарәләр, сәнгать һәм гыйльми советлар
утырышларында, хезмәт коллективлары җыелышларында күрсәтелә. Хезмәтләргә
бәя бирү, сәнгать процессында аларнын урынын билгеләү, бүләккә тәкъдим ителә
торган һәр кандидатның иҗади өлешен ачыклау югары таләпчәнлек шартларында,
киң җәмәгатьчелек катнашында һәм хәбәрдарлык шартларында узарга тиеш.
Татарстан Республикасы министрлыклары һәм ведомстволары, шулай ук
мәдәният һәм сәнгать учреждениеләре үзләренең тәкъдимнәрен Татарстан
Республикасы Мәдәният министрлыгы аша. предприятиеләр, фәнни учреждениеләр,
югары уку йортлары, җәмәгать берләшмәләре тәкъдим ителгән хезмәтләрнең һәм
әсәрләрнең асылына туры килгән юнәлешләр буенча. Татарстан Республикасының
иҗат берлекләре аша кертәләр.
Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы. Татарстан Республикасының
тиешле министрлыклары һәм ведомстволары, мәдәният һәм сәнгать учреждениеләре
җитәкчеләрен чакырып. Татарстан Республикасы министрлыклары һәм
ведомстволары, шулай ук мәдәният һәм сәнгать учреждениеләре тарафыннан
тәкъдим ителгән хезмәтләрне һәм әсәрләрне башлап тикшерүне оештыра.
Татарстан Республикасы иҗат берлеге, берлекнең теләге булган барлык
әгъзаларын чакырып, предприятиеләр, фәнни учреждениеләр, югары уку йортлары,
җәмәгать берләшмәләре тарафыннан тәкъдим ителгән хезмәтләр һәм әсәрләр
хакында фикер алышу оештырырга, аның нәтиҗәләре буенча тәкъдим ителә торган
хезмәтләрне һәм әсәрләрне хуплау яисә хупламау хакында карар кабул итәргә
хокуклы Татарстан Республикасы иҗат берлегенең фикере Татарстан
Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә хезмәтләр һәм
әсәрләр күрсәтү хакында тәкъдимнәрне караганда Татарстан Республикасының
Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләре буенча Татарстан Республикасы
Президенты каршындагы Комиссия тарафыннан исәпкә алына.
7. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә
хезмәтләр һәм әсәрләр күрсәтү хакында тәкъдимнәр Татарстан Республикасының
Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләре буенча Татарстан Республикасы
Президенты каршындагы Комиссиягә һәр елның 15 февраленә кадәр кертелә.
Аларнын эшләрне кабул итү срогы чыкканга кадәр бер елдан да сокта калмыйча
халык алдында башкарылган, басылып чыккан, күрсәтелгән, төзелеп беткән һәм
файдалануга тапшырылган булуы шарт.
8 Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләренә
кандидатлар күрсәткәндә түбәндәге документлар һәм материаллар тапшырыла.
Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә
кандидат (кандидатлар) күрсәтү хакында гарызнамә;
Татарстан Республикасының иҗат берлеге яисә тиешле коллегиаль идарә
органына ия башка оешма тәкъдим иткән очракта әлеге кандидатны (кандидатларны)
күрсәтү турында коллегиаль орган карары;
хезмәтнең тасвирламасы;
Татарстан Республикасының Г абдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә
тәкъдим ителә торган хезмәт;
Т атарстан Республикасының Г абдулла Т укай исемендәге Дәүләт бүләгенә
тәкъдим ителгән хезмәтнең һәр авторы тарафыннан кертелгән иҗади өлеш хакында
белешмә, анкета мәгълүматлары (кадрларны исәпкә алу кәгазе);
Татарстан Республикасының Г абдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә
тәкъдим ителә торган кандидатның (кандидатларның) авторлык эшләре белән бәйле
рәвештә аеруча мөһим моментларны ассызыклаучы өстәмә материаллар
(фотосурәтләр, сызымнар, аудио- һәм видеоязмалар. репродукцияләр һәм башкалар)
бүләккә тәкъдим ителүчеләрнең теләге белән җибәрелә.
Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә
материаллар һәм документлар кертү белән бәйле оештыру-техник мәсьәләләрне хәл
итү Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгына йөкләнә.
9. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә
хсгмәтләр һәм әсәрләр тәкъдим итү хакында тәкъдимнәр тиешле материаллар һәм
документлар белән бергә Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге
Дәүлэт бүләкләре буенча Татарстан Республикасы Президенты каршыңдагы
Комиссия тарафыннан карала.
10. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә
тәкъдим ителгән әсәрләр һәм хезмәтләр матбугатта, телевидение һәм радио
тапшыруларында, жәмәгатьчелск '«кыелышларында, хезмәт һом уку йортлары
коллективларында, гыйльми, сәнгать, редакция-нәшрият советларында, ижат һәм
башка җәмәгать оешмаларында төрле яклап һәм кин рәвештә тикшерелә Тикшерү
белән бәйле материаллар, бәяләмәләр, тәкъдимнәр Татарстан Республикасының
Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләре буенча Татарстан Республикасы
Президенты каршындагы комиссиягә җибәрелә һәм алар Татарстан Республикасының
Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә тәкъдим ителгән кандидатураны
тикшергәндә исәпкә алыналар.
Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләре
буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Комиссия утырышларын
уздырганда спектакльләрне, концерт программаларын, кино- һәм телефильмнар,
сынлы сәнгать әсәрләре күргәзмәләрен карауны һем тыңлауны оештыру Татарстан
Республикасы Мәдәният министрлыгына һәм Татарстан Республикасының
"Татмсдиа" массакүләм коммуникацияләр агентлыгына йөкләнә
11. Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләре
буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Комиссия Татарстан
Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә тәкъдим ителгән
әсәрләрне һәм хезмәтләрне карау йомгаклары буенча Татарстан Республикасының
Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә кандидатларны билгели һәм Татарстан
Республикасы Президентына Татарстан Республикасының Габдулла Тукан
исемендәге Дәүләт бүләген бирү хакында указга кул кую буенча тиешле тәкъдимнәр
кертә
Татарстан Республикасы Президентының
2004 елның 31 декабрендәге 824нче Ука гына
2 нче куи/ыита
Татарстан Республикасының Габдулла
Тукай исемендәге Дәүләт бүләкләре буенча 1а■
арсI:ш Республикасы Президенты каршындагы
Комиссия Iурынла НИГЕЗЛӘМӘ
1 Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәү ыг бүләкләре
буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Комиссия (текст буенча
алга таба Комиссия) Татарстан Республикасының Габдулла Тукай нссмсндәг е Дәү мг
бүләкләре буенча Татарстан Республикасы Президентына тәкъдимнәр әзерләүгә
кагылышлы мәсьәләләрне карау максатында оештырыла
Комиссия составын Татарстан Республикасы Президенты раслый Комиссия
составына вазыйфасы буенча Татарстан Республикасы мәдәният министры. Татарстан
Республикасы Дәүләт Советы вәкиле һәм Татарстан Республикасы ижат берлекләре
җитәкчеләре, шулай ук башка затлар керә
Комиссия рәисе булып Татарстан Республикасы Президенты тора
2 Комиссия Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәү тәт
бүләгенә тәкъдим ителә торган әсәрләрне һәм хезмәтләрне карый, карау йомгак тары
буенча кандидатларны Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге
Дәүләт бүләгенә кандидат итеп күрсәтү хакында карар кабул итә
3 Составының өчтән икс өлеше катнашканда Комиссия утырышлары вәкаләт ю
санала ,, .. ____
Татарстан Республикасының Дәүләт бүләгенә Комиссия әгъзасының әсәре
тәкъдим ителгән очракта аның авторы, үз кандидатурасын теркәгән ми исддәи баштан
Татарстан Республикасының Габдулла Тукан исемен тәте Дәү тәт оү тәтсн оирү
турында Татарстан Республикасы Президенты У каты басылып чыкканга кадер.
Комиссия пиендә катнашмый
4 һәр хезмәтне яклап утырышта катнашучы Комиссия әгъзаларының кимендә

дүрттән өч өлеше тавыш биргән очракта Татарстан Республикасының Габдулла
Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә кандидатлар күрсәтү хакында Комиссия
тарафыннан карар кабул ителгән дип санала.
Комиссия карары беркетмә белән рәсмиләштерелә.
5. Комиссиянең оештыру-документ, мәгълүмат һәм матди-техник эшчәнлеген
тәэмин итү Татарстан Республикасы Президенты Аппараты һәм Татарстан
Республикасы Мәдәният министрлыгы тарафыннан гамәлгә ашырыла.
Татарстан Республикасы Президентының 2004
елның 31 декабрендәге 824 нче Указына 3 нче
кушымта
Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге
Дәүләт бүләкләре буенча Татарстан Республикасы Президенты
каршындагы Комиссия СОСТАВЫ
Шәймиев М. Ш. Татарстан Республикасы Президенты (Комиссия рәисе);
Вәлнева 3. Р. Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары
(Комиссия рәисе урынбасары);
Абзгильдин А. А. Татарстан Республикасы Рәссамнар берлеге рәисе (килешү
буенча);
Галимуллин Ф. Г. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе (килешү
буенча);
Кәлимуллин Р. Ф. Татарстан Республикасы Композиторлар берлеге рәисе
(килешү буенча);
Мнннуллин Т. А. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, драматург
(килешү буенча);
Ратникова Р. А. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары
(килешү буенча);
Сәйфуллин И. Ф. Татарстан Республикасы Архитекторлар берлеге идарәсе рәисе
(килешү буенча);
Славугский А. Я. В.И Качалов исемендәге Казан рус академия Зур драма театры
баш режиссеры (килешү буенча);
Сөнгатуллнна 3. Д. М.Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры
артисты. Казан дәүләт консерваториясе профессоры (килешү буенча);
Тажетлинов Р. А. Татарстан Республикасы Театр эшлеклеләре берлеге идарәсе
рәисе (килешү буенча);
Тарханов И. Г. Татарстан Республикасы мәдәният министры;
Терентьев А. М. Татарстан Республикасы Президенты Аппаратының
җәмәгатьчелек белән элемтә һәм милләтара мөнәсәбәтләр бүлеге мөдире;
Хәсәнов М. X. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе Президенты;
Шутиков А. И. Татарстан Республикасы халык уен кораллары дәүләт оркестры-
ның сәнгать җитәкчесе (килешү буенча).

Реклама