Димск

Yaqin bulsa iiz ilen— llda bulsin iiz gelen,. Әдәг bulsa uz өүең— Uzenca kiir iiz көпең. Cirlar bulsan iiz көүеп— Көүдә kilsen iiz telen. Tabalmasan, iiz gelen, Qoralmasan iiz өүед, Kiiralmasan iiz көпец, Tabilmasa iiz көүеп. Anjamasan iiz telen — Aptirap үөгтә. gelem. Yuq. dimak. sinen ilen. & Kiinelen көг. kayef aybat bula. Ker bulganda xalqm. ilkayen linen cilkase kin bulsa gina Кәсе bula sinen cilkannen. llenda көс, xalqinda dart-darman, Naselenda dawam bulmasa — Ozmawerday taza ir bulsan da. Badanenne izep mon basa. Вөүек tatar xalqi Qal tarixnin tiirennan min Оапүтп: yuhn yaqti. Ber bahadir bulip kiirenasen. Вөүек tatar xalqi. Pugaclarga aytkan bayetlaren. Cir-monnann tatli. Batir da sin. е$сәп. kin kiinelle. Вөүек tatar xalqi. Maqtawlarga moxtac tiigelsen sin. Tik maqtawqa xaqli llga Calil kebek ullar birgan Вөүек tatar xalqi. Har tuganin kebek kecle, zirak. Ung an sin. talanth. Bu denyamn $anli ber balasi. Вөүек tatar xalqi. Namusin aq tarix qar$ismda. Yezen aciq. yaqti. Kilacakka qiyu atlap ker sin. Вөүек tatar xalqi! Isa Bolgar cillare KGz aldimda сәүгәр yata iske Bolgar cirlare. Biyil igen muldan buhl Isa Bolgar cillare. Traktorlar serep үөп Iske Bolgar qirlann. Ba? ocinda үәр-үә? turgay Sayny Bolgar cirlann. Paroxodlar kiiep tuqtiY Iske Bolgar үаппа. Үә? ber yeget Yosif g>YS4>n Seyli soygan yanna. Yalgiz ber at utlap үөп tske Bolgar ciramen. Inde kiiptan salgan malqay truiarennan iaren. Yasellanep сәүгәр yata tske Bolgar cirlare. Biyil Мә ikmak unar- Isa Bolgar сШәге. Yosif ZelaYxa көүе Tupirdatip at captirgan, Dosmannarga uq attirgan Yosif-Zelayxa көүе. Tugan ilne satmagan ul, 11 namusin saqlagan ul Yosif-Zelayxa көүе. Yeraklarga utlar yaqqan, Gemerlame ozinaytqan Yosif-Zelayxa көүе Bolgar ilen maqtagan ul. Mangelekka atlagan ul Yosif-ZelaYxa көүе. Bonngilar cirlap yergan. Ga?iqlami seyendergan Yosif-ZelaYxa көүе. Haman da 11 terege ul. Haman da 11 yorage ul Yosif-Zelayxa көүе. Maxabbatta sinen Ье1әп Saraylar qoralmadim; Min Tahir bulgan qaqlarda. Sin Zehra bulalmadmLakin sin da minem belan Qatirlar quyalmadin. Sin Zehra bulgan caqlarda. Min Tahir bulalmadim. Ni$lisen. beznen seyular Ya§ilar ike yaqta. ikese ber uk yalgi§u, Ikese ike xata. Biigennan son, sina kilmam, axn, Bik gazapliy mine bu seyu. Kiizlarena tulgan sagi§lami Memkin tiigel. axn. beteru Qaygirma. dip niqa tapqir aytlem, Kemnen da. dip. bula yalgi§i. Lakin kitmi sinen kiizlarennan Okenii ham qoya§ bayi$i. Oarasmnan iita almiym haman Tomanlangan ki<;ke ofiqlar Ni ten kilmi sina. ni ken kilmi. Waqit, axn. sine onitqan. Bik gazapliy mine bu maxabbat. Yahqtira betmas sagi§m. Min asqmam langa, lakin sinen Kiizlarenda qoyas bayi$iBiigennan son sina kilmam. axn..

Реклама