Өч фәрештәчекнең әнисе

fare§ta^eknen anise Ayaqlann кәскә seyrap ber qart bara. Anin, ba§inda bersen-berse quip uylan alma$imp tora. Мепә alar: «tn awin сПкәпдәп iiz awirhgmni alip ta§lawdir...» «Bu avtomobiller qotinnganday cubical ar...» «бәсәр xal: gawdan cinel bulgan saen yeriie awirlasa...» «Bigrak bay, zinnatle avtomobillor, terle testagelar, torle markalilar!» «Ве1зәп ide. min kiipme awirliqta ikan? Ber ille kilogrammnar. Yuq la! Kiip bulsa. qinq bi§terder...» §unda ul yutallap aldi. Annan awir sulap quydi: «§u$i көпдә qahrmin, dip, kern uylagan bit... Beraz tiennarem bulsa ide-ike kelinder ahrhq qma! Tagin ber stakan qaynar сәү1ек...» Yahq-yohq kilep torgan гәпдәг limuzin kiirende. Rulda — sigriot kebek giizal xatin-qiz! Amn сәс1әге tuzgip taralgan. Avtomobil tizlegen kimeta tegte. Qartqa rul totqan xatm iizena tekalebrak qaragan tesle toyildi. Yanaqlan ecka batqan yabiq qart kelemserap quydi: «Mina §ul amn Ье1әп tipterergo депә qalgan, di!» Yahq-yohq kilep torgan гәпдәг limuzin algaraq utep tuqtadi. Qart amn Ье1әп Һдег1әпдәс, xatm tarazadan basin tigip qarap aldi. Yuq, qart yalgi§magan: xatin qmlap ta ana qany ide. Zangar limuzin beraz algaraq kitte da tagin tuqtadi. Xatm qarttan kiizen ala almiy ide. Balki, qartni Ьегәг ке§едә oxsatip, yalgi§qandir ul? Ә, balki, am qizgangandir. «Әһә mina kiize te§teme ikon son?» —dip, есеппәп депә kunelsez §ayartip quydi qart. гәпдәг limuzin ә1е alga kitep bara, ale tuqtalip qala ide. Qart urammn un yagina ciqti. Matur xatm ana qarawin ma§inasmin ikenqe yaq tarazasennan dawam itterde. «Ә bit ya$legemda min cibar sanala idem!» —dip uyladi qart, kaprayep. Ul yanadan urammn sul yagina kiicte. гәпдәг limuzin amn yanina kilep tuqtadi da xatm tarazadan ana qicqirdi: —Ac isekne, utir! Qart yugalip qaldi. Этта xatinmn yilmayip qarawi ana qiyuhq estade һәт ul ma§inaga kerep utirdi. Limuzin quzgahp kitte. Xatm siizsez ide. Qart ta siizsez. Limuzin ber zur yort yanina kilep tuqtadi. l§ek lobenda uk alarm xadrnia qiz qar§i aldi, ul kiiz qinyi Ье1әп депә qartqa дәсәр1әпер qarap quydi. Alar bik zatli-zinnatle biilmaga banp kerdelar. Xucabika qartqa qirt qma boyirdi: — Q$en! — Xanim. yuirup alirga gina raxsat itsagezce! -Qisen, dim! «Tamam taqate tekangan ikan. kurasen., irlame bik tansiqlagandir.» Qart astendage picraq, salama kiilmagen salip irgitti. — Qalbarinju da sal! Qartnin inde bemindi §ik-§abhase qalmagan ide. Acliq-arularm da omtip, ul xucabikanen yuan botlanna, tuhsip-tasip torgan kiikraklarena asarday bulip qaradi. «Ә niga bulmasin ikan?! —dip uyladi ul. — Min — атц kapnzi Yerage qusqan da. ul mena naq mine saylap algan!» «Xodayim, oyatqa gma qaldira kiirma! Madat bir!»—qart sundry yalwaruh uylar belan qalbann da salip quydi da xucabikaga taba atladi — Istamnni da sal!—dip boyirdi xucabika. Oze qmgiraw teymasena basti. Xucabikase §ikelle ilk cibar gena xadima kilep kerde. Qart asarep kitte. «Nu. momsi uq artiq inde!— dip uyladi ul. —Minem ya$ta ikesena da kec citmaster!» Xucabika xadimasena boyirdi: —Tarbiyaqega ayt, balalarm bire kitersen! Xadima qigip kitte. Qart $ap-§ara kites basip tora ide. Ә11ә tunudan. alia dulqinlanudan ul der-der qalhny ide. Anin berwaqit isetkane bar ide: nindider ber cibar xanim, xiyanat itkan irena iiclektan. berenqe ocragan ir-atm iizena Caqmp kertkan, imes. «Mena bu xanim da mine iizenen UQ qorali itep faydalanmaqci bula», —dip uylap quydi qart. Qoral bulirga gina yararliq ide ale ul. Xadimaga iarep, biilmaga tarbiace belan eq bala kilep kerde. Balalarmn zunsina un yaslarder, kecesena alti yaslar qarnasi —ike qiz belan ber malay Өс seykemle farestaqek. «Xadimase belan tarbiacese Quqinip kitsen!— dip uyladi qart.— Этта balalar aldinda...» Qartnin ayaqlan-ike tayaq, qullan —baw, muyim salam kebek ide. Xatta yiraqtan da anm belenep torgan qabirgalann sanap bulirliq ide. Kese tiigel, a kerlanep qatqan san tire belan tarttinlgan skelet.. Xucabika tarbiacedan soradi: — Aysilu biigen asadnni? -Bik az. Kakaosin ecmade.-dip cawapladi tarbiace. — Ә Gelsilu? — Ul batenlay asamadi. — Ә Altin nicek? -Ber keckena sokolad kisage qapti. Qibar xucabika balalanna taba bonldi ham kerlanep qatqan san tanle yabiq qartqa tortep kursatte: -Kiirasezme bu adamne? Ul yabigip skeletqa awerelgan. Әдәг asamasagiz, sez da naq sundiy bulacaqsiz. Өс farestacek, qurqinip, anilarenen yuan botlanna kilep sanldilar. §ignat Sikelle giizal xanim qon$ip kipkan qartqa qins qina boyirdi: — Ә xazer tiz gena kien da. siptir monnan!

Реклама