Чир башы

Cir ba§i Ya§el qara belan §iger yazdi $agir, Har siizenda amn naz ide. Yotilip uqidi bu $igeme harkem, Ә §agimen iseme - Yaz ide. Ber key yazdi ya§en bu §igerga Ә yafraqlar am cirladi. Dartle cillar dirijorliq itte, Ba^in iep denya tinladi. Kimellarda, yarsu yilga bulip, ӘПә nindi yaqti nur aqti. Qo'jlar qawnymnan monnar tamdi, Aq bolitlar bulip cir aqti. §u§i cirda, gadi gena cirda Kiipme кос, bar. kiipme a^qinu! Qirda igen bulip ^awlaya^aq Cayge simfonianen ba$i bu.

Реклама