Ycatleknen, ү1сәү beramlege

Ycatleknen, ү1сәү beramlege Denjada her narsanen ү1сәү beramlege bar 9jtik, awwlbknb grammnar kilogrammnar belan, ozbnlbqnb metrlar, santimetrlar belan, majdannb kvadrat metrlar ham ba§qa beramleklar belan ylcilar Ә yqatleknen ylcay beramlege Ьагтпь? Bar ikan b$anmasagbz. millatparwar jazucb, baxasta hicberkemga ba$birmas, yz syzennan ber millimetr da cigenmas Zaki Zajnullmnan soragbz Ul bolaj sejlar —Rigadagb mm uqbgan xarbi ucili$ce direktorb bolaj di torgan ide ‘Сила электрического тока— один ампер, сила сопротивления электрической цепи— один ом. а упрямство измеряется так—один Зайнуллин/" Jaqni, tarqemase bolaj bula inde: "Elektr togb kocane$e—ber amper, elektr celtarendage qar$bh>q—ber om belan, a kirebetkanlek, yqatlek—ber Zajnulltn belan ylcana " Kemne kem alb$twa? Berwaqbt 9nas Kamalga ajtalar, hawaskar dramkollektiv rezisserb аьгапь bik Jaratucb Xamit Bakirof sin bulbp bik osta sejli, dilar Әп as Kamal tegene ocratbp, swraxanaga caqtra “ajda, sbjlbjm yzenne, a sin mm bulbp sejlap kyrsatersen..."—di. Xamit Bakirof bik $atlanbp nza bula Beraz piraglanep algae, ul 3nas Kamal rolena kerep, tamaq tebe belan sojli baslbj: —Min kommunizmga qbn>q piesa jazbp albp baram, a sin. cyprak ba§. narsa albp Ьагавьц?! (Әпәб abb] xatbnbn bitaril, janase) Ones Kamal plastmas te$laren jbltwatbp. raxatlanep kela: —Слушай, Bakbr-fakbr! Min ylsam. mine копировать itarga sm bar Ә sme—sbra mickasen, ү!ә qalsan., kem alb$tbn>r? Maqtau syze igeterga emetlanep torgan Xamit Bakirof jwblgan awbzbn tiz gena Qbja da, sbraxanadan сьдьр taja, ime§. Qaraqlarnb qbzbq itkan Ә1еде da bajagb, 3nas Kamal kicen son дьпа ejena tapilaganda julbn qaraqlar kisa —Сапьцть, та1ьпть?1—dip, qurqbtbp. cisenderalar топь Әпә$ abbj qar$blbq kyrsatmi, da$mi Этта qaraqlar kitep barganda krnat alarga —3j, jegetlar, in qimmatle narsamne almadbgbz bit, raxmat sezgal— dip qbcqbra Qaraqlar топь i§etep, kire Ьогь1ьр kllalar —Ja, nindi qijmmatle narsan qaldb? Birl—dilar —Juq, seznen ecen xikmate juq апьп Minem seen gene, tuest xatbn ocen qimmatle narsam ul —digac, qaraqlar kele$alar ham bu adamnen tapqwlbqb- Qorlbgb xaqbna kiemnaren kire yzena qaldbrbp kitalar К1әү yzebezneke Berkonne gagir Ragit 3xmat

Реклама