Bismillahir-raxmanir-rixim

Bismillahir-raxmanir-rixim KERE$ Maqtawlar ham kup $dkerlar Berdanberga, Milke daim ham mangelek ber tanrega, Molkatenda tinda$e yuq ul tanrega, - Am mange ulemsez dip beldek inde. Ahardan son anin dusti Moxammadka, Nabilarnen4 in olugi ul Axmatka5 , ike uqhq unm bar' ul Axmatka, Ana bik klip salam-xbrmat bulsin inde 4 Nabi - р1үЦатЬаг 5 Axmil - MoxammadneS kaktage ueme » Moximmidneft uq «tarbq ike ytraqbqtan tonp aUam kiirtie tiinndaji legenda kUzd4 tottla Anardan son gar iase Siddiq* bar it;, Mostafaga2 gar e<;enda buldi ul i$, i$ buluni uzena gar kurmade hit;, Tugnhgi harkemnan da artiq inde. Anardan son daxi Gomar Xattab ugh, Bar galamga ma$hur ide anin gadle6 , Yoz men irdan artiq ide anin fazli7 - Durt men durt yoz ma^et bina qilgan inde. Anardan son izge Gosman §ahidi bar, Qor'anenda am telga aldi Cabbar5 , Zur togallek bulak itkan ana Gaffar8 - Tuli Qdr’an xatasizin tozgan inde. Annan Gali qurqusizga maqtaw kirak - Yoz mennarca gaskardan da gayratlerak hit; qiht; yuq Zolfeqardan utkenerak, Galidan da batirraq zat hit; yuq inde. Anin uzak ozgannare ike yeget, Din yuhnda kora$ut;e, qamn tugep, Berse - Xasan, berse - Xosayen - ike $ahid, Alar ya$li cannat ahle bulgan inde. 1 Siddiq - tugn Moxammadlan songi Ьегегце xalifa Abubaker kuzda 6 Cabbar - qual, qodrat rase (dahiatka qarala aytela) 7Fazli - oslcnlegc. kanullege 8 Caflar ■ safqatle, galu qduijan zat (dahiat kuzda totila) 2 Moslafa - saybp ahngan Moxanunadka qarala aylela 3 Cadle gade liege 15 Annan sonra ul diirt tugn xalifaga, U1 tabiqin9 gdlama ham §ahidlarga, Dinda bulgan bar awlia §axeslarga - Bar^asmnan tanre razi bulsin inde. Annan sonra ul baxetle irannarga, Xaqmn sdygan Mostafasin kiirgannarga, Kimetusez utiz de men irannarga - Banjasin da ostaz diep belik inde. Annan sonra ber ir pqti - gilem tawi, Anin belan kurkamlande islam dam, Aqq, tdgal belasezme ikan am - $abit ugh Nogman10 dilar ana inde. Annan sonra din ba§ligi bulgannarga, Imanga - kdtj, islamga - nur bulgannarga, Xaqtan daim raxmat yawsin ham alarga, Kiip mennanja afarinnar bulsin inde. Raximle ul ilahima siymmiymmi, Ba$im lep yarliqawm sorarmymmi, Boyegemnan yardam-dushq telamimme - Maqsatlarga ire$tera tik ul inde. Min ber zagif sina siyinam, izge iam, Min - yonqgan sinnan yardam omet itam, Xateremne yaqti it sin, yumart iam, Qodraten kin - sin bir yax$i zihen inde. 9Tabigtn iaru(elir. pay^ambarnf kurep brliifrlar 10 Sabil i<||li Nn£m»n - ul»m dtnrndlgr ortndnk

Реклама