Латин имласында уку үрнәкләре

iif.mil YOSIH QOYISININ SlYI-’A l l ARI I I qoyi Ink burin gid an qalgan ide. Anda .1111 her ('..id ke.ikr q.i/igan idv. I obe tir.in. sui aQ. vaman ide. Anui sum hiyberaw da eyim indc. Qoyi sui sonraq oska mena bargan, Yilanyayan - banjasi da $unda tulgan, Anda torle xa$aratlar kup ciilgan, Qort-bocaklar - barsi $unda tulgan indc Donyaga ber zahid1 ke$e kdgan ide, Kitaplardan Yosif wasfin27 28 belgan ide, Ke$elarga $um soylap birgan ide, l$etkannar gacayepka qaldi inde. 27 Zahid donyachn bizep. yalgu yipwyr 28 Wasfin siyfolin Zahid $ulay bu axwalne apq belde ham utenep ber tanrega doga qildi, Yosif yozen kurerga dip ul a^qindi, Xaqtan §una ozm gomer tell inde. Yosifni ul kuram diep gel omtildi, Ul zahidnen bu dogasi qabul buldi, Tanre ana ozm gomer nasiyp qildi, Ul zahidne "Yahiida” uk dilar inde. Tanre ana waxi-ilham to>enderde. “Banp Gadneh qoyisina мп ker, - dide. Tugn Yosif guzallegen sin kur, - dide - Yosif anda kilganga^a sin kot inde" Kilep kerde zahid Gadnen qoyisina, Ber ozleksez ul ba$ ordi xodasina, Doga qildi haman izge xucasina, U vi nd a - tik Yosif kurkcn kuru inde har knjada a>i amii ber nar1 ide, Qar^isinda nurdan kandil yanar ide, Anin gbmre naq men ike yoz yil ide Axinnda ul Yosifni kurde inde. Alar Yosif btlena ber baw taqtiiar ham tuganliq $afqatena ut yaqtilar, Enelaren $ul qoyiga salmaq kurmadem, Annan son da oyatli e$ e$lamadem”, - Bi?araqay $ulay diep inri inde. Alar Yosif zanna hi? baqmadiiar, Yalwaruh iitene?en totmadilar, Yahudaneh suzen sanga suqmadilar, Bar?asi da bagre qatip yarsiy inde. Yosifni alar cirdan soyrap kiterdelar. Gad qoyisi qiriyina dtkerdelar, Kuzlarennan qanh ya$lar tugeldelar, Qarda$lare hi?narsaga baqmiy inde Yosif aytte: “Mom mina hi? qilmagiz, Yuldairyaztp sez $aytanga qol bulmagiz, Qi^enderep mine $ara qaldirmagiz, Ata xaqin, qarda$lekne saqlan inde. Bu kon u Isa in, qayda mina keafen kirak Inde mina keafen bulsm $u$i kulmak, Uta qanstz, suiq bagir, qati yorak” - Kulmakkayen saldirdilar tart ip inde Alar aytte: “Bu suzlarne bezga aytma, Aya Yosif, sin bezdan hi? raxim kotma, Ay, qoya$ ham unber yoldiz ana kukta, Qulin ?i$ep, tun birsennar”, - dilar inde. Bilena ber bawm tagip to$erde!ar, Yosifni ul tar qoyiga inderdelar, $afqat o/ep, yozlaren da dunderdclar, Berse bawm uraq belan kiste inde. Yosif aytte: “Ya ilahim, sin safqatlem, Bn, ar al ar omete sin, marxamatlem, I ugannardan qalmadi la hi? ometem, Mina yardam tik sin gena qd?i inde”. Mom i>etep qarda$lare yila$tilar, Bar?asi da kukka qarap ukere>telar, Ciilifip kup monacal ayteftelar: llahibiz, yardam simian!” - dilar inde. Ko?sezlarnen buli$?isi malik raxman Xokme belan Cabrailga qildi firman: Ya Cabrail, Yosifqa qil bik liz darman, Paygambarlek soyene?en tap^ir inde”. bare$talar tawisi ul il?c xazrat, I afire ana bulak itkan oh quat, Yosifqa u) banp citte $ul uq sagat, Yosif suga citmas borin tolli inde. Yosifqa ul aytte: “Aya, xaq tugnsi, Sina xaqtan salamnarneh olugisi, Be/dan al sin paygambarlek quaniQ Nabilegen xu$ mobarak bulsin inde!” Bas Cabratl ul Yosifqa kilde isa, ham Cabrail ikanen ul belde isa, Xaqmn maqtaw ham salamen aldi isa, Qaygi tuli kunele $at buldi inde. Ul qoyimn tobenda ber ta$ bar ide, !>u>i ta$m ul Cabrail tiz (igardi. Su ostenda ul ta$ hi{ ta batmiy tordi, Yosif kilep ta>qa utra inde Yosifqa ta$ yefak kebek yom§aq buldi, Tanresennan ana qader->afqat kilde. Yosif nun belan boten qoyi tuldi. Ti$qa ildi, Cirdan kukka nurdan terak buldi inde Ul zahid ta urminnan ura tordi, Yosifnin xu$ giizallegen kuze kurde, Kiipme yillar kotkanen xaq bugen birde - Kure$kaoker qildi nxle. Aytte ana: "Aya Yosif, qaygirmagil, Qarda$lardan kimelenne ayirmagil, Alarga sin yawiz doga ham qilmagil” Yosif aytte: “Uz xalenne soyla inde" Zahid aytte: “Kitaplardan kurep aidim, Ber kuruga yozlarefia ga$iq buldim, Men ike yoz yil buyina sabir qildim, Moradima mena bugen cittern inde Yosifqa ul zahid yax$i uget birde, Yosif amn ugetlaren bik xup kurde, ham zahidka tanre acai ire^terde, Yosif >unda zur qaygiga td$te inde. Cabrailga tiz boyirdi tanre calil: "Yosifqa sin yanadan bar, ya Cabrail, Salamemne ire$ter da, ugetlagel, Xaterennan sagi$-gamen yusin inde. Bu qoyidan ^iganlga^ satila^aq, Annan son da bala-yala kup bula<;aq, Annan yana zindanga da sahna^aq, l ik harwaqit mm yamnda bulam inde Sulardan son balalardan mm qotqaram, bibber $iksez atasina qawi^tiram, Dawlaten da, molkaten da min arttiram, Tac ham taxet, zur soltanhq biram inde Kon^elare xezmatena kilii^aklar, Bar^asi da xur-oyatqa qala<;aqlar, Aptira$li, ukene^le bula^aqlar, Yosif kola»;, alar <;itiq bulir inde" $ul uq sagat Cabrail yana kilde, Bu axwalne ham salamne iglan qildi, Yosif mom i$etuga xu$-$at buldi, Qazalarga nzahgin birde inde.

Реклама