Латин имласында уку үрнәкләре

dlBROTLE SYZLOR

Xormatsez ke$elarnen siizlare - yalgan sanala. olug kc$elarneh yalgan siizlare - sayasal atala Xiyal berla lazzatlanii - bulgan e$ berla la/zatlanudan lazzatlcrak Gaqilli do$mannin iitken qilu; bulip kiskane sizelmi, amma gaqilsiz do$manniqi iitmas qih$ bulip kisiidan gazapli. Ke$cnen axmaqligina dalil - ber-berena dolman bulgan ike ke$enc dus ilep totuidir Do^mansiz bulu - kamillek tiigcl, kamillek - xaqh unnda do$man totuidir Barakallc adam $ul kc$eder siizena qaraganda e$e kup wa tijjina qaraganda ece yax^i Donyada in awir narsa - riziq az wS gaqil kup bulip, ikese berga ciyiludir Cinel sanalgan cjlarnen axirlan - klip waqilla awir wa awir kiirclgan e$larnen sonlari kup waqitta cinel buladir Xacat waqitinda dawani istigmal itii - $ifa bira, xacal bulmagada istigmal itu - awiru tudira Yaqin qarenda^larenne boziq ke$elardan saqlawin kebek. kitaplarinni da tie$le bulmagan kc§elardan saqla Ai;u kilii izgelcklarnc onitlira Tie$lc bulmagan ketene maqlau wa yamanlau - sazhqqa oy salu misalinda Kiip Hkerla, az soyla Kiinelne iizen.i tartuci narsa - ke^enen yax$i xolqi bclan yaxsji gadatlaredcr Siizlarnen qiymmatlese - zaman uiu bclan omulmiy (organ i Niqadar awir bulsa da. adiim balasinin donyada (orasi kilii Dbnya ber icatr bulip, adam balalan >unda uynauyilar har kiyancn konc, har qaygimn $alligi bula Ke$e lizeneh xatasin zamanaga yoklata. Yalgan dus - cm do>mannan zararliraq Klip nadanga iyaruga qaraganda az galimga iyaru yax$iraq Dushq - dawam itkan waqitinda nigiy bara Dusiiq - qaygini. $atliqm urlaqlayudir Atah-anahm qaberga salgan donyadan ni marxamat omet itmak kirak! Donyada ya$agan waqillarinda adam balalannin ike torle maqsatlan bar berse — bayliq, ikcnpese da - bayliq Kiirii open yoriipc xatinnarga qaraganda kiirclu open yoriipe xatinnar kiibrak bula. Gaqilli kc§c yalgizi gina qaludan qunqmas. Ozin siizlarda qisqa gina her maqsat bula Xatinnar xaqinda Adam balalannin baxetlare - xatinnar qulinda Balalarin kiirep, analannin cistaliqqa ixliramli wa tarbiyale bululann belerscz. Ber xatinniii qiymmatle bayligi - irencri maxabbatedcr Maturligi belan maqtanupi xatin matur tiigel. balki tarbiyale wii yax$i xoliqli bului belan maqtanupi xatin maturdir trlar tan bulsa, xatinnar candir Xatinnarnin yilmayip koliilare niqadar kunelle bulsa. qipqirip koliiliire §ul diiracadii kiinelsezdcr /\darn balalannin donyaga kiliilarena sabap bulganhqlan open, xatinnarnin ke§e(ar camgiyatendage unni bik xor- matleder. Qipqirip koliipe xatinnarga qapm.i-qanji bularaq, yilmayip koliipelarenen in gaqilli ke§e ikanleklarenda $obhii yuq Xatinnarnin adam balalan galiimena itkan xezmatlaren qalam belan yazip belderii mdmkjn liigel Paklck soygiin xatinnin pujraq xezmati lorn awir bulgan narsa - dbreslek qaina$qan yalgan Salamailegenne saqhysiri kilsii. har c$chda saq bul Kc^elarnch ein yax>i bulularina u>anmagan ke$clarnch <>ul Tikerlarc kup waqitla dores (ii bula Yardsimcclarc niqadar az bulsa da. xaqliq qayean da bcr bska qiga. • Pina Фәхретдиннең «Болгар вә Казан төрекләре» китабыннан

Реклама