ЯШЬЛЕК ДӘВАМ ИТӘ


Аңа илле rj/л^ыно ышанасы да килми Хзер Мин Кояш Тимбикованы беренче тапкыр күргэндз. 1959 нчы ел иде бит инде. Безнең авыл га килгзн иде ул. Өстендзге ак юбкасы, чем-кара кофтасы шундый килешле. Җилкзсенз озын баулы кечкенз генз сумка аскан, кулында — блок нот. Җиңел гзүдзле. җитез хзрзкзтле бу кыл. авылыбыз почтасындагы апа белзн бергзлзп. йорт саен диярлек йореп. фермага барып. мзк- тзпкз кереп, халык белзн бик ягымлы сойлзшеп хзл зхвзллзр сорашып, »Азат хатын» журналы на язылырга ондзп йорде Үзе — Чистой ягыннан. университет тзмамлаган да яңа гына зшли башлаган икзн Шул еллардан безнең авылга »Азат хатын» журналы күплзп килз башлады Журнал белзн бергз күңеллзребезгз Кояш апа Тимбикова да үтеп керде, һзр ойдз аның берссннзн берсе гыйб рзтлерзк язмаларын, хикзя. повестьларын кетен алырга ойрзнделзр Аның зезрлзре дзртле. рух ландыргыч. тормышчан булулары белзн халык ка якын иде Әллз нинди кызык язмышлы геройлар ззлзп таба да шулар турында яза ул. Укучылар хзтерлилзрдер: бервакыт ул Социалистик Хезмзт Герое тимерче Сервер апа Нзфыйкова турында язган идг Бераздан ул Кояш Тимбикованың »Синең очен» повестена тип герой булып керде КамАЗ. БАМ тозелешлзре илне шаулаткан еллар Яшьлзр удар тозелешлзргз җыелды, юлсыз тайгаларга, кеше аяк басмаган җирлзрг • яшьлзр янына Кояш Тимбикова да барып җитте. Яңа. яшь дуслар тапты, алар белен хатлар алышты. КамАЗ тозелешенз ул бигрзк тз еш бара иде Гүя яңа шзһзр йорт тары ның стеналарын шомартышты, тзрззз рамнарын агартышты, биекбиек краннарга мен де. Нзтиҗздз уннарча очерклар һзм »Агым уртасында» исемле повесть донья к> рде Укучы — здибзнең бу зезрен дз яратып кабул итте Бигрзк т» яшьлзр Чонки повесть нзкъ менз алар турында иде.
Язучы бу якларга баруны зле дз котеп ала Хззер ул Татарстан АЭСын тозүчелзр янына, аларның хзле белзн танышырга яки шигъри митинглар үткзрергз ашыга Урак осте җитез. яшь җырчыларны, шагыйрьлзрне дз алып, игенчелзр янына китз
Ул гел яшьлзр белзн. Калзм тибрзтүче егет яки кызда ометле чаткылар күреп алса, ярдзм итзргз. киңзш бирергз тырыша. Сзнгатебездзге күп кенз талант иялзре дз мат бугат аша зйтелгзн беренче җылы сүзне Кояш Тимбиковадан ишеттелзр Шуңа да аның тирзсендз яшьлзр һзрвакыт күп Кайгыларын да. шатлыкларын да. яшътзш итеп күреп тз. олы итеп тз. ышанып уртаклашалар
Күптзн түгел укучылар Кояш Тимбикованың »Тын бакчада* дигзн яңа повестен укыдылар Исеме тынлык взгъдз игез дз, зезрнең топ герое Алия инде кылын кияүгг биреп йорез дз. бу зезр дз яшьлек турында, дияр идем мин Яшь аның Алиясе! Табигать кз. яшзешкз. тормышка гашыйк җан Янып ялкынланып ваемсызларның үззгенз т«т шеп. харап булган алма бакчасын тергезеп, аңа җан open йори Шулай да авторның үзен Алиягз түгел. яшь килен Рушаниягз охшатасы килз Кояш Тимбикованың здз биятта яшь килен чагы җиңе сылтанган, алъяпкычы бзйлзгзн
Аңа илле тулган, дилзр Узган юлларын, язылган зезрлзрен. халык яратып укый торган китапларын бергз җыеп карасаң, республика журналистларының X Ямашсв премиясе лауреаты. Татарстанның атказанган культура работнигы икзнлеген искз алсаң »Әяе илле гензме!» - дияргз дз мамкин икзн шул
Әмма »Ул да картайган икзн инде» диезлзр. ышанмагыз Мондый җаннар алай тиз картаймыйлар.

Реклама