Каләмдәшләребез — СССР Язучылар союзының яңа әгъзалары


Әхәт Хәй улы Му шинский рус т елендә иҗат ит үче прозаик У л 1 951
елда Казан да т уган Казан энергет ика т ехникумын Казан дәүләт
унив ерсит етының җхрналнсгика бү леген т әмамлагач. Сов ет Армия
сеидә хезмәт ит ә. Аннары герле промышле нност ь
предприят иелә рендә. «Комсомолец Тат арии» газет асында
корреспондент һәм җав аплы секрет арь ^улып эшли 198 2 елдан —
Тат арст ан Язучылар союзында ә дәби ко нсульт ант
Яшь язучының беренче хикәя һәм пов ест ьлары «Казан ут лары»нда
донья күрде 19 84 елда а ның бер енче кит абы басылып чыкты
Эльмира Мөхәмм.л кызы Шәрифуллина 1947 е лда Мөслим
районының Симәк ав ылында т уган Акт аныш районы Зөбәер
сигезьеллык мәкт әбен гәмам.т агач. Минзә лә пе дучнлишес ында, В И
Ульянов -Ленин исемендәге Казан дәүләт унив ерсит етының т ат ар т еле
һәм әдәбияты бүлегендә укый Мәкт әпт ә балалар укыт а, аннары
«Ялкын» журналында бүгенг е көндә «Яшь ленинчы» газет асында эшли
Аның шигырьлә ре «Бе ренче карлы гачлар» «Кызлар жыры» исемле
күмәк җыентыкларда, ба лала р өчен чыккан «Безнең зоопарк»
кит абында басылды 1 984 е лда шагыйр әнең «Янгыр җиле» исемле
беренче кит абы дөнья күрде
Нур Әхмәдиев
Нур Га риф улы Әхмәдиев 194 6 е лда Азнакай районы Әсән
ав ылында т уган. Казан дәүләт унив ерсит етының т арих-фило логня
факульт етын т әмамлагач Азнакай районына э шкә җибә релә. Мәкт әпт ә
укыт а. ВЛКСМның А знакай райкомында секрет арь. район радпо-
т апшыруларын оештыручы. «Азнакайнефт ь* идарәсене ң курслап укыт у
комбинаты директ оры булып э шли, хәзер « Тат нефт ь» берләшмәсенең
бораулау кадр лары мәктәбендә укыта
Тат арст ан кит ап нәшрияты Н Әхмәдиев нен «Аһәң» (19801 «Ба л
яңгыры» (1984) исемле шигырь җыентыкларын бастырып чыгарды

Реклама