ГОМЕР ЧИШМӘСЕ


Күп гасырлык милли яшәү рәв еше һәм үзенчәлекле халык характ ерлары
форма лашуның уңдырышлы жир лекләр еннән саналучы ав ыл сәнгат ь ост аларын һәрв акыт
үзенә т артып т орган, т абигат ькә якынлык, хезмәт кә үзгә мөнәсәбәт һәм башка шундый үзара
бәйлә нешле т өшенчәлә рнең чагылышын ка лку ит еп күрсәт ү өчен отышлы нигез булып хезмәт
ит кән Беренче буын рәссамнары быздан П Радимов . Б Урманче. В Тимофеев лар ук. ав ылны
экзот ик һәм идиллик рәв ешт ә сурәт ләүдән баш т артып, т ормышт агы социаль -экономик һәм
рухи үзгәрешләрнең асылын күрсәт еп бирергә омтылды лар Сов ет ав ылы т ормы шын т өрле
яклап ачу илленче һ әм алт мышынчы елларда Л Фәт т ахов , X Яку пов кебек сәнгат ь ост алары
иҗат ларында нов ат орларча үст ерелеш т апты Образларны көнкүреш үзенчәлекләре аша
гәүдәлән дерү, ягъни милли характ ерлар про блемасын яшәү рәв еше асылыннан чыгып хәл ит ү
моннан соңгы чорда . да сизе лер лек яңарыш кичер де
Җитмешенче елла р урт асында сынлы сәнгат ебезне т ат ар ав ылындагы «шигъри
башлангыч»ны калкытыбрак сурәт ләгән әсәрлә ргә бает кан рәссамнар дулкыны к илде Ш
Шәйдуллин. 3. Гыймаев . Ф Якупов Шунысы кыйммәт ле алар ав ыл т ормышына ниндидер яңа
нокт адан карый белә ләр һәм беркем дә кабат ламаган үзгә сурәт ләү чаралары белән эш
ит әләр Шушы уңайдан Фәрит Якупов ның «Онытылган чишмә» исемле карт инасына тукт алыйк.
Симв олик обр аз була рак а лынган чишмә композициянең идея эчт әлеге үзәген билгели,
һәм ул гыйбрәт ле т ормыш кичергән өлк әннәрне ң гомер чишмәсе рәв ешен дә кабул ит елә Көзге
сары яфрак лар бе лән каЙ маланган чишмә дән онытылмас хат ирәләр кайнап чыга т өсле
Чишмә өслеге көзгесендә , әйт ерсең, гомер сурәт ләре чагыла Шушы борынгы чишмә янында
үт кәннәр белән бүгенге очраша Еракт а элект рүт кәргеч линияләр е күренә, ә алдарак шәһәрчә
киенгән ба ла уйнап йөри. Чишмә үзенең улагын нан т улып чылтырый, т ормыш яшә рә -яшәрә
агуын дәв ам итт ерә.

Реклама