Безнең календарь

Мөхәммәт Садриның тууына 90 ел 1913 елның 20маенда Казанда туган Мөхәммәт Садриның балачагы ятимлектә уза— 1921 е.лгы ачлык аны берыаш әтисез дә, әнисез дә ка,лдыра Ятим бала уз тормышын үзе кайгыртырга тиеш буза һәм уз эиии баииыи Сабын кайнату заводында эшчезләрнең авыр тормышын күрү аның кулына каләм алдыра, заводның * Вахитовчы» исемендәге күп тиражлы газетасында Мөхәммәтнең лиигырьлэре. эшчеләр тормышын яктырткан язмалары даими дөнья күрә. Соңга таба исә алар республиканың «Кызыл яшьләр» газетасында, «Атака» журнаиарында урын ашшр. 1932 елда X Туфан. Г Гсии фатихасы белән унтугыз яшьлек М. Садриның «Җыр баииана» исемле беренче шигырь китабы басыла. Шушы ук елны М Садрины Мәскәү театр институтының драматургия бүлегенә укырга жибәраләр. Мәскәүдә яшәгән татар язучьиары М Җәлил, М Максуд, Ш Маннур бе.лән якыннан аралашу аның иҗатына зур йогынты ясый Институтны тәмашап кайткач М Садри 1935 елда Татарстан Язучылар союзында әдәби консультант булып эшли, аннары ике ел Татарстан дәүләт нәшриятында яшьләр-балалар әдәбият бүлегенә җитәкчелек итә 1936-1941 е.нарда исә М. Садриның иҗаты тагын да активлаша, «Совет Ватаны өчен».•Коммунарлар турында җыр».«Волга турында җыр» исеше шигырь китаплары басыла 1941 елда М Садри лиебез азатлыгын яулар өчен сугышка китә, яраланып, госпитальдә дәваланып чыкканнан соң 1943 елда татар телендә чыга торган «Ватан намусы өчен» газетасында хәрби корреспондент-оештыручы булып хезмәт итә. Сугыштан исән-сау әаләнеп кайткач ул ике елга якын Татарстан Язучылар союзы идарәсенең җаваалы секретаре, 1948-53 ешарда исә «Совет Татарстаны» газетасының махсус хәбәрчесе, соңрак шушы ук газетаның әдәбият-сәнгать бүлеге мөдире вазифасын башкара. 1956 алда профессиональ-язучы булып киткәч, аның иҗаты тагын да активлаша •Бәхет турында җыр» (1947), «Александр Матросов» (1951), «Көзге күкрәү» (1956), «Кышкы бакча» (1961) һ. б. китаплары дөнья күрә, аның шигырьләренә көйләр язылып дистәләгән җырлар иҗат ителә Шулай ук М. Садри тәрҗемә өлкәсендә дә яратып эиии 1939 е.лдан СССР Язучылар союзы әгъзасы булып, «Бәхет турында җыр»лар язган М Садри бәхетле гомер кичереп 1999 е.лның 27мартында арабыздан китеп барды Мөхәштәк Зас1п §!СЕКЬӘК Мт ВегНпт а!сһт Үиа§ ята та1аү 1<3ет, С^еЬеп йә й^егтәйеш, Ува! ке$е Ьиһгтт сИр, Уү|а с1а кИегтәйет. 051аппщ 1а\\апа тепер. 1с1е1дә яапү к!ет, РагохосИаг. көүтә1әте, $а11агт затү 1с1еш. Үага1а 1с1еш §а\ү-§иһ Үаг§1 заЬап 1иү1апп, Мә§ кОдәп дттп5да1агш, Үә§е1 1с1е1 Ьиү1апп. Шәп йк 1<1е1 өз!еппәп Тагаһр Ье1кәд 1ошап, Кйгепә 1<1е Оагатш Мща гиг хаүоё 51тап... 12* 5оц1агир кига(ә к1еш Үа1 икәп пипи11аг<1а Ая киЬа!ак1аг о^ит 2әддәгзи Ьоһ(1аг|а... Ва1а1аг үогһппап содап Вег үиаз Ьа1а 1с1ет. Ыдап резте кигзат йә Сасарка яа1а Шет. Огдәгер кШет ктә1 тт: Викһт и! Ьикһт Ьоһ!. Үазеппаг кеЬек үә§пәс!ет. Кикгәёет кйк1әг Ьиһр Үад1асһт Мәзкәмг С1г1әгеп Үапаг иКаг§а кегер. Сап 1е(гәс1е 1а§1«;1 Шдэп $ад§1 үи1фсш кигер Оо$тап$а и11аг үаигсһпр, 811515(0 изаИапШт, Әз1г һат яо! Ьи1гпа8 өсеп ВегИп яа1азт акһт. «Оатап» 1зетеп үагф яиү1р Кеүхз1ад сһжаппа, АэцшШд 1апк өз(епс1е Ргада үиИаппа. Сщер яаүииаг 1с1е1пед 1г-үеде( а|аү1ап; 5егда Ьи1зт үая(1 йөпүа, ПеЬег ша1аү1ап. Оигчи Ье1тә5 8о1с1а( Ьиккт Оо5шапшд өппәгепйа... Та|т (ти; (өгйде тт Ти§ап үад сЫәгепдә! 8аүга, запйицас/ип, хаүга! 5аүга. запс!и$а<;ип. заүга, ТаШап (а!1аг$а осф, Киде1ед (е1адәп С1гдә осф, МаШг дасак1әг сдоф. 5ап<1иба<Г1т заүпү, си(-си(. сНр, Вегпед Йс1ап та1иг П уия, сһр. Заүга. чапг)и5ас1т. заүга, 1ПС1Р кДтаззед көг йә; Тар(щ (и§ап Педпе ят, 1гкеп1әр заүга Ьегйа 5ап(1и|ас1т заупү, си(-си(, сһр. Вегпед |1с1әп та(иг |1 үия, сһр Вахе(1е1аг Ьаясазтпап Си дөгһ Ьв(еп сидә; Оайег1е үуа(атЬ|2П1 Мад(1үЬ|г Ьегдә-Ьегда! Запйидадпп заүпү, си(-си1, сһр, Вегпед |1с1әп та(иг Н үид, сһр 5аЬап1иү1 5аЬап(иү1—хегтә( 1иу1, §аШя һаш Ьәхе( (иү1, Оүпар, си1ар. Ыер кө1ер Ваүгәт Шк көп Ьиү1. §а^-дөг кИә кщ Ьо1тпаг, 0|г1аг һат яи Ьиү1ап, ОоШ Ьи1зт, ко(хо/.(1а51аг Үәт1е заЬап(иү!ап Ваүгәт Шк 5а(1ат5ф, Ти^аппаг, Ьегда-Ьегда, Вегпед Ьегдә Ьи1шЬ|2 КИяеп Ьө(еп |өтегдә $а\у-дог кПә кщ Ьоһппаг, Ои1аг һат зи Ьиү1ап, ОоШ Ьи1зт, ко!хогйа$1аг, Үат1е заЬап(иү1ап.

Реклама