МӘҢГЕЛЕК ӘКИЯТ

Мәцде1ек akiat Әк1ә1 seylim sezga. tan cillare! Tuqtagiz da тепә tinlagiz! §ul urmanda bulgan ber akiatne tldan ilga kiieep cirlagiz! Mena urman. giksez qara urman, Мәцде gomli, mange qarangi Cillar belan igelep haman. haman Ulap torgan iitkan zamanni. §ul urmanda үәдгеп ber unnda Yalgiz qaber tora. Kem anda? Niga yalgiz anda adagqan da. Niga yagren cirda urmanda? U1 ber yeget qabre. U1 yegetnen Qaygi belan iitkan kennare. Ozin bulgan mange gazap belan Yoqliy almiy iitkan tannare. U1 kiip. bik kiip uylap yergan: «Adam qaydan kilgan?—tagm da Qayda kitar?» Lakin топа cawap Tabalmagan iizenen anjnda. Tabalmagag. kilep tezlangan da Mangelektan cawap soragan. Ozaq ketkan— Cawap alalmagae, Bolay diep yeget cirlagan: «Nalat tegsen sezga, nalat tegsen! Әү. urmannar. qirlar, dalalar! Mange telsez qati tagqa aylangan Cirlar. kiiklar. fannar. allalar! Cawap kettem sezdan. birmadegez, tnde ezlap kitam—tabarmin; Keele qulun belan mangeleknen Timer igeklaren watarmin. Watarmin da ilga yagren bulgan Barliq seme eisar. aqarmin». §unnan son ul yagren unn saylap. Qaber qazip cirga kiimelgan; Mesken yeget. qaytam. diep kitkan Qaytmas cirdan—upqin tebennan... Min ale da anin qabren ezlim Urmannardan. yagren cirlardan. Min tawigm igetam. har ken igtam Tan aldinda iskan cillardan. Ul kilaqak... Min da qabren tabip. Gelne iipkan kebek iibarmen. Zangar kiizlaremnan. ayamiyca, Qaynar yaglaremne tiigarmen. Zangar kiizle yeget qabren iibar, Yaglar tiigar qabren estena! Cellar sibar har ken tan aldinda. Cirlar cirlar sinen ismena. Sin ezlagan yagren. zur serlarne Min da ezlim. yeget,— Time bull Sin kiizlagan tepsez upqinnami Min da kiizlim, yeget.— Time bull 1923

Реклама